Algemene voorwaarden aannemingswerken

VERCOLEK

1. Algemeen

VERCOLEK, met maatschappelijke zetel te 8800 Rumbeke, Hoogstraat 20, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0641.674.202 (“Stijn Vercaigne”), heeft als hoofdactiviteit het plaatsen van elektro- en koeltechnische installatiewerken aan gebouwen. Zij plaatst op maat-gemaakte producten die beantwoorden aan de eisen van haar particuliere en professionele opdrachtgevers.

Huidige algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle werken uitgevoerd door Vercolek voor een particuliere of professionele opdrachtgever (hierna “de Opdrachtgever”). De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De AV worden gecommuniceerd aan elke Opdrachtgever die een bestelling plaatst. Vercolek behoudt zich het recht voor af te wijken van huidige AV. Deze afwijking is echter pas geldig als zij schriftelijk wordt vastgelegd en voorafgaand aan de bestelling wordt ondertekend door Stijn Vercaigne.

Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Opdrachtgever wanneer deze een eerste bestelling plaatst aan dewelke deze AV werden gevoegd of als hij deze uitdrukkelijk ondertekent. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door Stijn Vercaigne. Deze wijzigingen kunnen enkel gevolgen teweeg brengen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op elke commerciële relatie tussen partijen, vanaf de verzending daarvan door Vercolek volgend op een nieuwe bestelling door de Opdrachtgever.

Wanneer Vercolek beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg.

Indien de bestelling van de Opdrachtgever evenzeer de afzonderlijke aankoop van goederen omvat die niet door Vercolek worden geplaatst, dan zijn de bepalingen uit de AV voor zoveel als mogelijk op deze koopovereenkomst van toepassing.

2. Bestellingen

Om in rekening te worden genomen door Vercolek dient elke bestelling te gebeuren via een bestelbon of offerte voorzien door Vercolek die ondertekend werd door de Opdrachtgever, tenzij Vercolek schriftelijk bevestigt dat de bestelling op een andere manier werd aanvaard en aldus geldig is tot stand gekomen.

Bij de eerste bestelling dienen daarenboven de huidige AV te worden ondertekend. De ondertekening van de bestelbon of enige andere vorm van akkoordbevestiging van een offerte uitgaande van Vercolek waarbij huidige AV werden gevoegd, houdt eveneens de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige AV.

Elke offerte van Vercolek wordt opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de netbeheerder. Als blijkt dat de studie door de netbeheerder voorwaarden oplegt die afwijken van diegene opgesteld in de offerte van Vercolek, dan heeft laatstgenoemde het recht af te wijken van de initiële offerte zonder recht op beëindiging of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Een offerte van Vercolek is geldig voor maximumtermijn 14 kalenderdagen na het overmaken daarvan.

Vercolek kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van een schriftelijke orderbevestiging door laatstgenoemde. Vercolek is niet gehouden tot aanvaarding van enige bestellingen zij is toegelaten bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld als de Opdrachtgever nog openstaande schulden heeft ten aanzien van Vercolek.

Elke bestelling geplaatst door de Opdrachtgever maakt een onherroepelijke aankoopbelofte uit. Eens aanvaard door Vercolek kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd.

Vercolek kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat:

–        Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij Vercolek zich evenwel het recht voorbehoudt de streefdatum uit te stellen als gevolg van de wijziging;

–        Een bestelling door de Opdrachtgever wordt geannuleerd onder betaling van een boete van 20% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Opdrachtgever, onder voorbehoud van het recht van Vercolek om een hoger bedrag te vorderen indien de door Vercolek geleden schade hoger is dan de forfaitaire boete van 20% van de totale prijs.

Een verzoek tot wijziging in de bestelling of meer werken wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan Vercolek wordt gemeld.

Door Vercolek goedgekeurde meer werken of wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan Vercolek aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling of meer werken verzocht door de Opdrachtgever. Het behouden van de initiële streefdata bij meer werken of wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Vercolek en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Opdrachtgever vallen.

Onderhandelingen omtrent meer werken of wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initieel overeengekomen werken beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de basiswerken of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde werken) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent meer werken of wijzigingen in de bestelling.

3. Uitvoerings-en leveringstermijn

Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn de in de door Vercolek bepaalde leverings-en uitvoeringstermijnen streefdata die louter indicatief zijn en aldus niet bindend.

Een overschrijding van de streefdata kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst of annulering van de bestelling.

Het is Vercolek steeds toegestaan de streefdata zonder voorafgaande ingebrekestelling of recht op schadevergoeding te verlengen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen voortkomend uit de aannemingsopdracht niet nakomt.

De Opdrachtgever houdt Vercolek stipt op de hoogte van de werken op de werf uitgevoerd door derden zodat Vercolek de streefdata zo nauwgezet mogelijk kan opvolgen. Wanneer de Opdrachtgever zelf, de tussenkomst van derden of overmacht de uitvoering van door de Opdrachtgever bestelde werken vertraagt, dan worden de streefdata zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoedingen hoofde van de Opdrachtgever verlengd conform de inschatting van Vercolek.

4. Werf

De Opdrachtgever garandeert dat de werf steeds vlot bereikbaar is teneinde Vercolek toe te laten de werken uit te voeren. De Opdrachtgever moet steeds voldoende ruimte voorzien voorde toegang door zware vervoersmiddelen, de plaatsing van de werktuigen en het materiaal van Vercolek. De Opdrachtgever voorziet eveneens dat de ondergrond stevig genoeg is om het gewicht van zware voer- en werktuigen zoals vrachtwagens te kunnen dragen.

In geval voormelde toegang of ruimte door de Opdrachtgever niet wordt voorzien en de uitvoering of levering aldus niet kan plaatsvinden, draagt de Opdrachtgever alle kosten die hiermee gepaard zijn, zijnde, zonder limitatief te zijn, de vervoerskosten gedragen door Vercolek en de stockagekosten totdat uitvoering alsnog door de Opdrachtgever wordt mogelijk gemaakt. Alle schade veroorzaakt door het niet voorhanden zijn van bovenstaand omschreven ruimte of ondergrond, is ten laste van de Opdrachtgever. Vercolek kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingeval van schade aan de ondergrond of andere eigendommen van de Opdrachtgever ingeval de Opdrachtgever geen gepaste ruimte heeft voorzien.

Wanneer blijkt dat de Opdrachtgever hier niet in slaagt en de werktuigen kunnen niet geplaatst worden, dan kan Vercolek tevens de streefdata verlengen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien van de nutsvoorzieningen op de betrokken werf zijnde onder meer gas, elektriciteit, water, internet en telefoonaansluiting. De Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van het afval op de werf.

Tijdens de werken is het mogelijk dat de toegang tot nutsvoorzieningen tijdelijk moet worden onderbroken. De Opdrachtgever erkent dat deze ingrepen noodzakelijk zijn voor het volbrengen van de werken en heeft geen enkel recht op schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst ten gevolge van een onderbreking.

Het lossen van de goederen die worden aangewend op de werf gebeurt door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is na het lossen verantwoordelijk voor de stockage van de goederen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het gebrek aan voldoende stockage of andere schade aangebracht aan de goederen tijdens of na de levering.

Indien na een analyse door Vercolek wordt vastgesteld dat er veiligheidsrisico’s bestaan op de werf, dan zal de Opdrachtgever instaan voor de naar inschatting van Vercolek noodzakelijke kosten om deze risico’s op te vangen.

5. Prijs

De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Opdrachtgever zoals voorzien onder artikel 2.

De prijzen en tarieven worden uitsluitend door Vercolek bepaald en kunnen door haar te allen tijde worden aangepast zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Opdrachtgever.

Geen enkel document van de Opdrachtgever kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden weergegeven zonder taksen en leveringskosten. Ze worden netto weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald.

6. Betaling

De Opdrachtgever beschikt over een betalingstermijn van 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Er wordt voor particuliere klanten een korting voor contante betaling toegestaan van 3% bij onmiddellijke betaling via overschrijving. (binnen de drie werkdagen ontvangen op onze rekening)

Indien Vercolek redelijke vermoedens heeft dat de Opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de Opdrachtgever in het verleden reeds een of meerdere facturen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan Vercolek of andere Opdrachtgevers, dan is Vercolek gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

In geval van weigering van de Opdrachtgever van voormelde voorwaarden opgesteld door Vercolek zonder dat eerstgenoemde een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, dan is Vercolek gerechtigd om het verderzetten van geplaatste bestellingen of de uitvoering daarvan weigeren zonder dat de Opdrachtgever dit kan afdoen als een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop of zonder enig recht op schadevergoeding.

7. Laattijdige betaling

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Opdrachtgever op vervaldag van de factuur:

–        zal van rechtswege en onmiddellijk door de Opdrachtgever een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling;

–         is de Opdrachtgever bij wanbetaling acht kalenderdagen na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR.

–        kan Vercolek haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Opdrachtgever.

De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen. Vercolek behoudt zich het recht elke bestelling of uitvoering op te schorten in geval van een onbetaalde factuur.

8. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen in het kader van de werken blijven eigendom van Vercolek tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die Vercolek heeft ten aanzien van de Opdrachtgever en op alle goederen aangekocht bij Vercolek in het bezit van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij Vercolek. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Vercolek.

In geval van wanbetaling is Vercolek gerechtigd een inventaris op te vragen van alle door haar verkochte producten aan de Opdrachtgever die haar moet toelaten deze goederen terug te nemen. De Opdrachtgever engageert zich hiervoor onmiddellijk het nodige te doen en kent Vercolek het recht toe haar ruimten te betreden om de goederen terug te nemen.

9. Onderhoud

Voor een goede werking van de installaties van Vercolek dient er minimaal éénmaal per jaar een onderhoud plaats te vinden.

Wanneer de Opdrachtgever in de bijzondere voorwaarden van de offerte heeft aangegeven dat Vercolek instaat voor het onderhoud van de installaties, dan geldt de in art. 10.2. voorziene garantie van twee jaar vanaf de oplevering.

Verkiest de Opdrachtgever geen onderhoud via Vercolek te laten verlopen, dan geldt de garantie in afwijking van art. 10.2. slechts voor 1 jaar.

In ieder geval wordt geen enkele garantie geboden ten aanzien van installaties die Vercolek niet zelf heeft geplaatst. In geval schade wordt veroorzaakt door installaties geplaatst door derden, wordt aangenomen dat de schade werd teweeggebracht door een gebrek in de installatie, waar Vercolek geen enkele verantwoordelijkheid in draagt. Slechts wanneer de Opdrachtgever kan bewijzen dat de schade werd veroorzaakt door een zware of opzettelijke fout in hoofde van Vercolek tijdens de onderhoudsdiensten, kan er recht op schadevergoeding ontstaan. Hoe dan ook kan Vercolek in dat geval maximaal verantwoordelijk worden gehouden tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd.

10. Aansprakelijkheid en garantie

10.1. Oplevering

Als Vercolek de werken heeft beëindigd, dan verstuurt zij een kennisgeving daarvan per drager (e-mail of brief) aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever kan binnen de drie kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving opmerkingen formuleren aangaande beweerdelijke zichtbare gebreken of fouten in de uitvoering van de werken. Bij gebrek aan enige opmerking binnen de voorgeschreven termijn worden de werken geacht te zijn aanvaard en kan de Opdrachtgever geen enkele vordering instellen op grond van zichtbare gebreken of fouten in de uitvoering van de werken.

Na deze termijn van drie kalenderdagen vindt de oplevering onherroepelijk plaats en dekt de garantie enkel nog de verborgen gebreken.

Worden toch binnen de vooropgestelde termijnopmerkingen geformuleerd, dan zoeken partijen samen naar een oplossing en stellen zij alles in het werk de oplevering zo snel mogelijk te verkrijgen.

10.2. Werken

Bij de uitvoering van de werken heeft Vercolek slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Vercolek kan slechts in garantie worden opgeroepen door de Opdrachtgever indien deze bewijst dat Vercolek kennelijk niet gehandeld heeft als een normale professioneel actief in dezelfde sector. In dat geval is de garantie beperkt tot het onderdeel van de werken dat niet naar behoren werd uitgevoerd.

De garantie geldt slechts voor een termijn van twee jaar vanaf de oplevering.

Behoudens in geval van opzettelijke of grove fout door Vercolek is laatstgenoemde nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, schade ten gevolge van een beperkt lichtgebruik of het uitvallen van elektriciteit, gederfde winst, gemiste kansen en schade aan derden.

In elk geval is elke aansprakelijkheid van Vercolek voor schade uit hoofde van de werken, onderhoud of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de bedragen waarvoor Vercolek is verzekerd.

10.3. Verborgen gebreken

Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Opdrachtgever alvorens ingebruikname. Vercolek vrijwaart de Opdrachtgever voor verborgen gebreken, onder toepassing van de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden:

–        De garantie geldt enkel op goederen of reserveonderdelen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Opdrachtgever;-De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door Vercolek zijn verkocht;

–        De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;-De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Opdrachtgever;

–        De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding die bij aankoop aan de Opdrachtgever wordt overhandigd;

–        De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;-De garantie dekt geen door de Opdrachtgever gewenst prestatieniveau (bijvoorbeeld qua energieverbruik);

–        De garantie geldt niet voor schade voor het verlies van enig lichtgebruik;-De garantietermijn is beperkt tot één jaar te rekenen vanaf de levering van de goederen of reserveonderdelen.

–        Het verborgen gebrek wordt aan Vercolek ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen 72 uur na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Vercolek te vervallen.

–        In geval van openstaande schulden van de Opdrachtgever is het aan Vercolek steeds toegelaten herstellingen in het kader van de garantie op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden.

In elk geval is elke aansprakelijkheid van Vercolek voor schade uit hoofde van verborgen gebreken, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor Vercolek is verzekerd.

11. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt.

Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die Vercolek niet toelaten haar verplichtingen na te komen: een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, oorlog, technische defecten in de productielijn, epidemieën, wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer

In dergelijke situaties In dergelijke omstandigheden zal Vercolek de Opdrachtgever informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding.

12.Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan.

13. Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Vercolek rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vercolek worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.

14.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Vercolek en de Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil tussen Vercolek en de Opdrachtgever zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Kortrijk.

15. Aanvaarding door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Opdrachtgever doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.